Support

Norway

Norske krav til AIS:

Fritidsfartøy over 300t (>45m): 
a)www.sjofartsdir.no/no/Aktuelt/Ny_forskriftsendring_RSR_05-2007_navigasjon_bro_styrehus_og_radio/og
b)www.sjofartsdir.no/upload/22109/page.html
c)www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/ltavd1/filer/sf-20070411-0400.html&emne=ais*&
 
Lasteskip:www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/ltavd1/filer/sf-20030630-0936.html&emne=ais*&
 
§19E.Automatiske identifikasjonssystemer (AIS) pålasteskip

(1) Lasteskip bygget før 1. juli 2002 skalhaautomatisk identifikasjonssystem (AIS) i henhold tilfølgendefrister:

a) Tankskip med en bruttotonnasjepå 300og derover: Ikke senere enn dato for førstebesiktelse
    i henhold til Sikkerhetssertifikat for utstyr 1etter 1. juli2003. 
b) Øvrige lasteskip i innenriks ogutenriks fart med enbruttotonnasje på 50.000 og derover:
    1. juli 2004. 
c) Øvrige lasteskip i utenriks fart med enbruttotonnasje på300 og derover, men mindre enn
     50.000:Førstesertifikatbesiktelse etter 1. juli 2004 og senest 31.desember2004. 2 
d) Øvrige lasteskip i innenriks fart medenbruttotonnasje på 10.000 og derover, men mindreenn
    50.000: 1. juli 2005. 
e) Øvrige lasteskip iinnenriks fartmed en bruttotonnasje på 3.000 og derover, menmindre enn
    10.000: 1. juli 2006. 
f) Øvrige lasteskip iinnenriks fartmed en bruttotonnasje på 300 og derover, men mindreenn
   3.000: 1. juli 2007. 

(2) Lasteskip iutenriks oginnenriks fart med en bruttotonnasje på 300 og deroverbygget 1.juli 2002 eller senere, skal ha AIS.

1Fortankskip som ikke har Sikkerhetssertifikat for utstyr:
  Vedførste sertifikatbesiktelse etter 1. juli 2003 og senest 1.juli2004. 
2 Vedtatt på SOLAS Conference 5/32 (2002).